Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Contact Facultatea de Silvicultura Suceava - Harta site-ului Facultatea de Silvicultura Suceava - English version
Despre noi Forme de studiu Cercetare Evenimente Alumni


Admitere > Admitere Silvicultura, ingineri ID (invatamant la distanta)

domeniul fundamental: Stiinte agricole si silvice
domeniul de licenta: Silvicultura
specializarea: SILVICULTURA
durata studiilor: 4 ani
Specializare ACREDITATA pentru ID - document acreditare

   Admiterea consta in CONCURS DE DOSARE

Locuri: 50 de locuri

*     Atentie - la aceasta forma de invatamant sunt disponibile doar locuri cu taxa.

   Stabilirea mediei de admitere se face in functie de cele mai mari doua note de la proble scrise ale examenului de bacalaureat:

- Proba 1 - nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale examenului de bacalaureat    50%
- Proba 2 - a doua notă dintre notele obţinute la probele scrise ale ex. de bacalaureat, în ordine descrescătoare 50%

Nota: Media minima de admitere la studiile universitare de licenta nu poate fi mai mica decât 5 (cinci).
Criteriul de departajare in cazul mediilor egale: media examenului de bacalaureat.


    Taxe

Taxa de inscriere la admitere: 225 lei
Taxa de inmatriculare: 150 lei
Taxa de scolarizare, pentru locurile in regim cu taxa: 4200 lei/an, platibila in patru transe.
Avansul din taxa de scolarizare ce trebuie platit la înmatriculare: 500 lei
    Planul de invatamant


   Informatii suplimentare referitoare la acest program de studiu

    Specialiştii silvici formaţi la Facultatea de Silvicultură din Suceava sunt competitivi prin educaţia academică, experienţa profesională şi formarea suplimentară continuă în conformitate cu standardele europene definite în Cadrul European al Calificărilor, şi nu numai.
      În cadrul facultăţii noastre se desfăşoară programe de studii atractive pentru candidaţii la admitere şi relevante pentru potenţialii angajatori: ocoalele silvice publice şi private, instituţiile şi organizaţiile de mediu, companiile de exploatare şi întreprinderile de industrializare a lemnului, firmele de amenajare a pădurilor, administraţia publică locală, firme specializate în geomatică etc.
      Învăţământul superior silvic sucevean beneficiază de oportunitatea transformării dezideratelor de protecţie a mediului într-o adevărată industrie a cărei arie de cuprindere se extinde tot mai mult. Preocupările pentru conservarea şi extinderea zonelor împădurite, pentru purificarea apelor şi protecţia solului, pentru înfiinţarea şi gestionarea ariilor naturale protejate (parcuri naţionale, rezervaţii şi parcuri naturale) vor crea locuri de muncă pentru cei cu pregătire de specialitate.
     Planurile de învăţământ sunt permanent actualizate pornind de la competenţele cu care se preconizează a fi înzestraţi absolvenţii:

Domeniu de competenţă

Abilităţi / cunoştinţe

I. Evaluarea resurselor

 •  identificarea principalelor specii din flora şi fauna terestră şi acvatică
 •  cunoaşterea proprietăţilor solului şi a proceselor specifice staţiunilor forestiere
 •  înţelegerea interacţiunilor dintre factorii ecologici şi funcţiile ecosistemelor forestiere
 •  utilizarea instrumentelor moderne pentru aplicarea procedeelor dendrometrice şi topografice, a tehnicilor de inventariere şi sondaj
 •  abilităţi în domeniul fotointerpretării şi teledetecţiei şi capacitatea utilizării GIS şi GPS pentru colectarea şi prelucrarea datelor
 •  evaluarea impactului climatului, al agenţilor fitopatogeni şi al atacurilor de insecte, al incendiilor, al poluării şi al mutaţiilor genetice asupra stării de sănătate şi a productivităţii pădurii
 •  capacitatea de evaluare a caracteristicilor actuale ale economiei de piaţă

II. Planificarea managerială
(amenajarea pădurilor)

 •  însuşirea principiilor silviculturale şi a tehnicilor de aplicare pentru obţinerea obiectivelor propuse
 •  capacitatea de elaborare a unor planuri de management cu obiective specifice care să includă produsele forestiere lemnoase şi nelemnoase, asigurarea funcţiei recreative şi a celei de conservare a florei şi faunei
 •  înţelegerea restricţiilor hidrologice, a celor privind calitatea apei şi a rolului amenajării torenţilor
 •  cunoaşterea relaţiilor dintre amenajarea pădurilor şi managementul cinegetic şi salmonicol
 •  capacitatea de analiză a rezultatelor inventarului forestier şi de proiectare a dezvoltării viitoare la nivel de arbore, arboret sau pădure
 •  cunoaşterea modului de utilizare a tehnicilor GIS pentru amenajarea teritoriului, în cadastrul şi monitoringul forestier
 •  înţelegerea consecinţelor economice, sociale şi de mediu ale strategiilor şi deciziilor privind managementul resurselor forestiere

III. Coordonarea producţiei

 •  cunoaşterea modului de aplicare a metodelor specifice pentru atingerea anumitor obiective silviculturale
 •  abilitatea de selectare a  celor mai adecvate sisteme, tehnici şi metode de exploatare; evaluarea influenţelor economice asupra planificării intervenţiilor
 •  capacitatea de elaborare a proiectelor de exploatare a lemnului (inclusiv elemente privind lucrările de întreţinere şi stabilizare a drumurilor, de evaluare a lemnului şi a cheltuielilor de recoltare şi colectare)
 •  cunoaşterea legislaţiei specifice domeniului şi capacitatea de înţelegere şi interpretare a specificaţiilor contractuale
 •  însuşirea metodelor de împădurire şi a procedeelor de estimare a reuşitei culturilor
 •  capacitatea de selectare a metodelor specifice de protecţie a arboretelor împotriva bolilor şi dăunătorilor
 •  recunoaşterea şi determinarea gravităţii impactului catastrofelor naturale şi selectarea măsurilor corective de salvare, valorificare şi de reabilitare
 •  însuşirea principiilor eticii profesionale
 •  înţelegerea influenţei modului de structurare a costurilor asupra planului de management

IV. Analiza relaţiilor parteneriale din domeniu

 •  cunoaşterea modului în care politicile statului, reglementările legislative, standardele şi  instrucţiunile influenţează modul de organizare şi conducere a activităţilor din domeniul silvic
 •  capacitatea de diferenţiere a influenţelor tradiţiilor sociale, culturale, politice, educaţionale şi economice asupra practicilor din silvicultură
 •  înţelegerea implicaţiilor schimbării proprietăţii asupra pădurilor
 •  abilităţi de comunicare, inclusiv cele necesare rezolvării relaţiilor conflictuale, cunoaşterea tehnicilor de coordonare şi supraveghere a întrunirilor pe teme de specialitate

Sistemul actual din învăţământul superior silvic ia în considerare următoarele potenţiale poziţii de angajare în funcţie de nivelul de pregătire academică absolvit:

 • programe de licenţă:
  • ingineri de teren în ocoalele silvice publice sau private,
  • specialişti în firme de exploatare şi întreprinderi de prelucrare a lemnului,
  • specialişti în silvicultură din cadrul agenţiilor şi organizaţiilor de mediu;
 • programe de masterat:
  • specialişti de nivel superior în instituţiile şi organizaţiile din domeniul forestier,
  • specialişti silvici în instituţii guvernamentale,
  • coordonatori ai procesului de activitate în firmele de exploatare şi industrializare a lemnului,
  • cercetători,
  • cadre didactice în învăţământul preuniversitar;
 • doctorat:
  • cadre didactice în instituţii de învăţământ superior,
  • în funcţii cu grad mare de responsabilitate din instituţiile guvernamentale, manageri (conducători, directori, coordonatori) de firme şi întreprinderi de specialitate.


Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage Facultatea de Silvicultura Suceava - Erasmus information package
Facultatea de Silvicultura Suceava - Homepage
Viva FM
Impact FMCopyright © 2010-2020 Facultatea de Silvicultura Suceava. Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu .