Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultura Suceava

 

CLUBUL ECO-SILVIC SUCEAVA
(C.E.S.S.)

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1: Clubul Eco-Silvic Suceava, denumit in continuare, C.E.S.S. , este constituit prin libera asociere, a  tuturor membrilor inscrisi in evidentile sale, care adera si respecta neconditionat prezentul statut.
Art. 2: C.E.S.S. este organizatie nonprofit, nonguvernamentala, cu nume si sigla proprie. Durata funcţionarii C.E.S.S. este nedeterminata.

Capitolul II

Obiectul de activitate

Art.3. Scopul principal al C.E.S.S. este de a promova si a sustine ideile si actiunile pentru un mediu inconjurator curat si sanatos.
Art. 4. C.E.S.S. isi propune urmatoarele obiective si atributii principale:
a. promovarea turismului montan si a sporturilor de vara si de iarna: alpinism, speologie, ski, mountainbike si cicloturism, etc.
b. cunoasterea si protejarea ecosistemelor naturale.
c. promovarea voluntariatului si actiunilor de ecologizare.
d. cunoasterea si protejare mediului, a patrimoniului cultural, frumusetilor naturii, specificului etnografic, monumentelor istorice si ale naturii – in cadrul reuniunilor, excursilor si al taberelor.
e. alte obiective stabilite prin lege si reglementarile in domeniu.

Capitolul III

Membrii C.E.S.S.
(drepturi si obligatii, recompense si sanctiuni)

Art. 5. Poate deveni membru al C.E.S.S. potrivit criteriilor adoptate in acest sens, orice student al Universitatii Stefan cel Mare din Suceava si orice elev din an terminal de liceu, care solicita sa faca parte din organizatie, adera la prezentul statut si se obliga sa il respecte intocmai.
Art. 6. Calitatea de membru al C.E.S.S. se pierde prin transfer, renuntare, radiere sau prin excludere.
 Art. 7. Renuntarea la calitatea de membru se face in baza cererii depuse.
 Art. 8. Radierea se face in cazurile de deces.
Art. 9. Excluderea se pronunta, impotriva membrilor C.E.S.S. daca acesta incala prezentul statut, precum si in caz de neplata a cotizatiei pana la finele lunii in curs, dupa somare scrisa, fara indeplinirea altei proceduri.
  Art. 10. Pierderea calitatii de membru se face publica potrivit reglementarilor legale specifice.
Art. 11. Membrii C.E.S.S. au, urmatoarele drepturi:
a. sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale clubului;
b. sa-si exprime punctul de vedere si sa faca propuneri pentru imbunatatirea activitatii C.E.S.S. ;
c. sa participe la competitiile sportive si la alte activitati de profil, organizate în ţara sau în strainatate;
d. sa fie recompensat pentru merite deosebite.
Art. 12. Membrii C.E.S.S. au urmatoarele obligaţii :
a. sa participe, in mod activ, la realizarea obiectivelor organizatiei ;
b. sa respecte hotararile organelor de conducere ;
c. sa indeplineasca atributiile statutare in cadrul organelor in care au fost alesi;
d. sa platească pana la data de 20 a fiecarei luni cotizatia;
e. sa practice activitatile clubului fara a urmari realizarea unui profit sau alte avantaje materiale;
f. sa aiba o comportare demna in societate si in organizatie;
g. sa nu desfasoare activitati contrare intereselor clubului;
Art. 13. Membrilor C.E.S.S. care incalca prevederile ale prezentului statut, normele de comportare, ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, C.E.S.S. , li se pot aplica una din urmatoarele sanctiuni:
a. avertisment;
b. suspendarea dreptului de vot;
c. excluderea din club.
 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorica a C.E.S.S. si organele de conducere

Art. 14. Organele de conducere ale C.E.S.S. sunt:
a. Adunarea generala.
b. Biroul de conducere.
Art. 15. (1) Adunarea generala este organul suprem de conducere al C.E.S.S. si este constituit din membrii clubului inscrisi in evidenta;
(2) Adunarea generala  se convoaca saptamanal, in sesiune ordinara si ori de cate ori este nevoie, in sesiune extraordinara, de către Biroul de Conducere al organizatiei, ori la cererea a cel putin 1 / 3 din numarul total al membrilor  C.E.S.S.
Art. 16. Adunarea generala  are urmatoarele atributii :
a. aproba sau modifica, dupa caz, statutul organizatiei;
b. dezbate si stabileste strategia organizatiei ; aproba  bugetul de venituri si cheltuieli si nivelul cotizatiilor;
c. alege pentru o perioada de 1 an sau revoca, dupa caz, presedintele, vicepresedintele, responsabilii Biroului de Conducere si cenzorii acesteia;
d. decide asupra primirii  membrilor C.E.S.S. ;
e. ia orice alte hotarari in interesul organizatiei si in temeiul prezentului statut.
Art. 17. (1) Biroul de Conducere al C.E.S.S. este ales pentru o perioada de 1 an si conduce activitatea organizatiei in intervalul dintre adunarile generale.
(2) Biroul de Conducere este compus din 5  membri ; din birou fac parte, de drept, presedintele, vicepresedintele, si responsabilii C.E.S.S.
(3) Membrii Biroului de Conducere nu pot detine functii de conducere la orice nivel in cadrul unui partid politic sau in cadrul unei organizatii de tineret politic si nici nu pot lua pozitii politice in mod public.
Art. 18. Biroul de Conducere al C.E.S.S. se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui,  sau a cel putin trei membri ai sai.
Art. 19. Biroul de Conducere al C.E.S.S. are urmatoarele atributii:
a. urmareste indeplinirea hotararilor adunarii generale a organizatiei;
b. analizeaza si avizeaza informarile presedintelui, ia act de constatarile cenzorilor si stabileste masurile ce se impun;
c. analizeaza si avizeaza proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale organizatiei; se pronunta asupra activitatii desfasurate de conducerea executiva a organizatiei;
d. convoaca adunarea generala a organizaţiei;
e. hotaraste cu privire la schimbarea sediului organizatiei;
f. acorda recompense sau premii in obiecte si in bani ;
g. solutioneaza contestatiile formulate de membrii impotriva  sanctiunilor statutare aplicate de presedinte;
h. hotaraste cu privire la contestatiile membrilor C.E.S.S. privind suspendarea sau excluderea din organizatie.
i. stabileste nivelul cotizatiilor lunare;
j. propune Adunarii Generale a C.E.S.S. persoanele carora li se poate acorda titlul de „membru de onoare";
k. aproba regulamentele de organizare si functionare si de ordine interioară ale organizatiei.
l. hotaraste cu privire la eventuale  schimburi de experienta cu alte organizatii din tara si cu organizatii similare din strainatate;
n. ia orice alte hotarari potrivit legii si prezentului statut.
  Art. 20. Presedintele C.E.S.S. are urmatoarele atributii :
a. prezideaza sedintele adunarilor generale si ale Biroului de Conducere a organizatiei;
b. reprezinta organizatia in relatiile cu membrii acesteia, precum si cu alte persoane si organizatii, din tara si strainatate ;
c. aproba programul si componenta delegatiilor care reprezinta organizatia ;         
d. da delegare de competenta celorlalti membri din Biroul de Conducere a organizatiei;  
e. decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii, si prezentului statut;
f. urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale si ale Biroului de Conducere;
g. organizeaza pregatirea candidatilor pentru dobandirea calitatilor de membru;
h. hotaraste asupra sanctiunilor cu avertisment;
i. acorda premii si recompense;
j. asigura si verifica respectarea statutului si a legislatiei in activitatea asociatiei;
k. are drept de semnătură şi declaraţii în numele asociaţiei;
l. decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii si prezentului statut.
Art. 21. Vicepresedintele C.E.S.S. are urmatoarele atributii:
a. in lipsa presedintelui preia direct atributiile acestuia;
b. are drept de a trage la raspundere membrii C.E.S.S. ;
c. raspunde de intocmirea si validarea proceselor verbale;
d. tine evidenta tuturor documentelor primite sau transmise de C.E.S.S.;
e. vegheaza la legalitatea intrunirii sedintelor  C.E.S.S. ;
d. primeste din partea presedintelui diverse atributii si responsabilitati legate de buna functionare a asociatiei.
Art. 22. Responsabilul pe financiar C.E.S.S. are urmttoarele atributii:
a. asigura derularea si suparvegherea tuturor operatiunilor finaciar-contabile, inclusiv executia bugetara, intocmirea si depunerea bilantului;
b. tine la zi situatia financiara a C.E.S.S. ;
c. primeste din partea presedintelui diverse atributii si responsabilitati legate de buna functionare a asociatiei.
Art. 23. Responsabilul pe imagine C.E.S.S. are urmatoarele atributii:
a. promoveaza imaginea clubului atat in exteriorul cat si in interiorul acesteia;
b. intocmeste si detine baza de date a clubului in raport cu mass-media;
c. se orenteaza si adapteaza mesajele pe care clubul doreste sa le transmita in exterior pentru un public specific;
d. primeste din partea presedintelui diverse atributii si responsabilitati legate de buna functionare a asociatiei.
Art. 24. Responsabilul pe comunicare C.E.S.S. are urmatoarele atributii:
a. tine legatura cu tertii si cu mass-media;
b. serveste interesele organizatiei privind o mai buna comunicare, intelegere si cooperare intre diversi indivizi, grupuri si institutii ale clubului, intre organizatie si publicurile sale;
c. verificarea tuturor informatiilor care  intra si ies din organizatie;
d. mentinerea spiritului de echipa;
e. primeste din partea presedintelui diverse atributii si responsabilitati legate de buna functionare a asociatiei.

CAPITOLUL V

 DISPOZITII FINALE

 Art. 25. Adunarea generala si Biroul de Conducere sunt statutar intrunite in prezenta majoritatii membrilor acestora ; hotararile se iau cu votul majoritatii celor prezenti;
Art. 26. Procedura de exercitare a votului este deschisa cu exceptia situatiilor in care  majoritatea membrilor solicita ca votul sa fie secret.
Art. 27. (1) Membrii Biroului de Conducere care lipsesc nemotivat de la mai mult de doua sedinţe consecutiv, dar nu mai multe de 3 în decursul unui an calendaristic, se considera demisionati si vor fi inlocuiti, prin propunerea din randul membrilor clubului care vor fi alesi in cazul in care propunerea va trece cu majoritatea membrilor prezenti la sedinta +1 ; in acelasi mod se ocupa locurile devenite vacante in aceste organisme din orice alte motive.
(2) In cazurile in care functia de presedinte al organizatiei devine vacanta din motive obiective, atributiile presedintelui vor fi preluate de unul dintre ceilalti membri ai Biroului de Conducere al C.E.S.S. desemnat operativ de catre membrii acestui organ de conducere.
(3) Cheltuielile de transport, cazare şi diurna, ale membrilor organelor de conducere ale clubului efectuate in vederea indeplinirii atributiilor statutare se deconteaza potrivit prevederilor legale. 
Art. 28. Membrii C.E.S.S. nu au dreptul sa foloseasca unilateral numele sau insemnele acestuia sau sa reprezinte C.E.S.S. fara aprobarea organelor de conducere ale acestuia.
Art. 29. (1) Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a membrilor  fondatori ai C.E.S.S.  astăzi 22/01/2013 data la care este in vigoare.Clubul Eco-Silvic Suceava
2012 Clubul studentesc Eco-Silvic Suceava                                                                                                             Site dezvoltat de Ciprian Palaghianu