Statutul Clubului de Vanatoare "Sf. Eustatiu"

CAP. I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. (1) Clubul Studentesc de Vânãtoare „Sfântul Eustatiu”, denumit în continuare, C.S.V.S.E. Suceava, este constituit prin libera asociere, a tuturor membrilor înscrisi în evidentele sale, care aderã si respectã neconditionat prezentul statut.
(2) C.S.V.S.E. Suceava este persoanã juridicã de drept privat, organizatie nonprofit, neguvernamentalã, cu patrimoniu propriu, distinct si indivizibil.
(3) C.S.V.S.E. Suceava are sediul în Municipiul Suceava str. Universitãtii nr. 1 si îl poate schimba potrivit intereselor sale.
(4) C.S.V.S.E. Suceava este înscrisã în registrul persoanelor juridice potrivit legii.
Art. 2. C.S.V.S.E. Suceava poate sã se afilieze la A.G.V.P.S. din România sau la federatii nationale ori internationale de profil, potrivit legii si intereselor proprii.
Art. 3. (1) C.S.V.S.E. Suceava are denumire, sediu, patrimoniu, siglã si drapel propriu. Durata functionãrii C.S.V.S.E. Suceava este nedeterminatã.
(2) C.S.V.S.E. Suceava îsi desfãsoarã activitatea în formele si structurile stabilite prin prezentul statut, având autonomie organizatoricã, functionalã si financiarã.

CAP. II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 4. Scopul principal al C.S.V.S.E. Suceava este de a asigura pentru membrii sãi, posibilitãti de educare si instruire practicã în domeniul vânãtorii si pescuitului sportiv, în concordantã cu obiectivele recunoscute ale conservãrii biodiversitãtii si asigurãrii echilibrului în naturã.
Art. 5. C.S.V.S.E. Suceava îsi propune urmãtoarele obiective si atributii principale:
a. organizarea membrilor sãi în vederea formãrii si deprinderilor în spirit etic vânãtoresc, ca modalitãti de ocrotire a ecosistemelor naturale, cu deosebire a faunei de interes cinegetic prin educatie, recreatie si odihnã activã.
b. colaborarea cu persoanele abilitate în gestionarea fondurilor de vânãtoare si pescuit sportiv atribuite Facultãtii de Silviculturã Suceava, potrivit legii, pentru realizarea acestei gestiuni în conditii optime;
c. apãrarea intereselor si drepturilor membrilor sãi legate de specificul activitãtii clubului, în relatiile cu autoritãtile statale si alte persoane fizice sau juridice ;
d. încheierea contractelor de gestionare a fondurilor de vânãtoare si de pescuit sportiv cu autoritãtile publice competente stabilite prin lege ;
e. gestionarea fondurilor de vânãtoare si de pescuit sportiv contractate ;
f. dezvoltarea si exploatarea eficientã a bazei materiale proprii pentru practicarea instruirii prin vânãtoare si pescuit sportiv;
g. gestionarea si eliberarea permiselor si autorizatiilor de vânãtoare si pescuit sportiv ;
h. dezvoltarea si exploatarea eficientã a bazei materiale proprii pentru practicarea instruirii prin vânãtoare si pescuit sportiv;
i. organizarea de cursuri si stagii de pregãtire pentru initierea si învãtarea regulilor de practicare a vânãtorii, a tirului, a chinologiei si a pescuitului sportiv;
j. stimularea cresterii, dresajului si folosirii câinilor de vânãtoare;
k. organizarea si participarea la conferinte, simpozioane, expozitii si alte manifestãri cinegetice si de pescuit sportiv, la nivel local si national ;
l. organizarea de activitãti de vânãtoare si pescuit sportiv cu cetãteni strãini, pe bazã de reciprocitate sau în scopul realizãrii de venituri necesare gestionãrii optime a vânatului si pestelui din fondurile de vânãtoare si pescuit contractate ;
m. organizarea de excursii tematice, expozitii fotografice, filme si alte modalitãti de popularizare a activitãtilor de protectie a faunei si florei specifice;
n. editarea sau finantarea editãrii de cãrti, reviste, pliante sau afise de specialitate ;
o. organizarea, desfãsurarea si stimularea activitãtilor de prevenire si combatere a braconajului pe fondurile de vânãtoare si pescuit;
p. valorificarea vânatului din cadrul cotei de recoltã aprobate, viu sau împuscat, la intern sau export, precum si a pestelui prins ;
r. alte obiective stabilite prin lege si reglementãrile în domeniu ;

CAP. III. MEMBRII C.S.V.S.E. Suceava - Drepturi si obligatii, recompense si sanctiuni

Art. 6. (1) Poate deveni membru al C.S.V.S.E. Suceava, în limita locurilor stabilite, potrivit criteriilor adoptate în acest sens, orice student al Facultãtii de Silviculturã Suceava, care solicitã sã facã parte din organizatie, aderã la prezentul statut si se obligã sã îl respecte întocmai.
În aceleasi conditii, prin exceptie, pot fi membri ai clubului studentii Universitãtii „Stefan cel Mare” Suceava, cadre didactice ale acesteia care au calitatea de membru vânãtor dobânditã potrivit legii si cadre didactice ale Facultãtii de Silviculturã Suceava, care sunt de profesie inginer silvic.
Potrivit intereselor clubului pot fi acceptati ca membri ai clubului vânãtori români sau vânãtori strãini si alte persoane care desfãsoarã activitãti didactice sau de cercetare în domeniul cinegetic ori salmonicol, dacã manifestã interes în acest sens si contribuie prin activitatea lor la mai buna desfãsurare a activitãtilor specifice;
(2) Dobândirea calitãtii de membru al C.S.V.S.E. Suceava se face la recomandarea a doi membri ai clubului cu o vechime de minim 4 ani sau a doi membri din consiliul de conducere. Candidatii care nu au calitatea de vânãtor pot fi primiti ca membri ai clubului dupã efectuarea unei stagiaturi de minim un an si absolvirea unui examen sustinut în fata unei comisii de specialitate, constituitã potrivit prevederilor Legii nr. 103/1996;
(3) Nu pot fi membri ai clubului persoanele care nu au dreptul la permis de armã si nici cele care în ultimii 3 ani au fost sanctionate pentru sãvârsirea vreunei contraventii prevãzute de Legea 103/1996.
Art. 7. (1) Calitatea de membru al C.S.V.S.E. Suceava se pierde prin transfer, renuntare, radiere, excludere ori prin retragerea permisului de vânãtoare sau de pescuit sportiv.
(2) Renuntarea la calitatea de membru se face în baza cererii depuse.
(3) Radierea se face în cazurile de deces, sau de retragere a permisului de port armã.
(4) Excluderea se pronuntã, împotriva membrilor C.S.V.S.E. Suceava care se aflã într-una din situatiile prevãzute în art. 12 (1 c) si art. 13, din prezentul statut, precum si în caz de neplatã a cotizatiei pânã la finele anului în curs, dupã somare scrisã, fãrã îndeplinirea altei proceduri.
(5) Permisul de vânãtoare se retrage în vederea anulãrii în cazul excluderii din club;
(6) Cotizatiile pe anul în care se retrage permisul de vânãtoare sau se hotãrãste excluderea din club nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitãtii de membru.
(7) Pierderea calitãtii de membru se face publicã potrivit reglementãrilor legale specifice;
Art. 8. (1) Membrii C.S.V.S.E. Suceava au, urmãtoarele drepturi:
a. sã practice vânãtoarea sau pescuitul sportiv pe fondurile gestionate de Facultatea de Silviculturã Suceava ori, ca invitati, pe fonduri gestionate de alte organizatii;
b. sã beneficieze, potrivit legii, traditiei si normelor specifice clubului de vânatul dobândit si de pestele prins ;
c. sã aleagã si sã fie alesi în organele de conducere ale clubului;
d. sã-si exprime punctul de vedere si sã facã propuneri pentru îmbunãtãtirea activitãtii C.S.V.S.E. Suceava;
e. sã participe la competitiile sportive si la alte activitãti de profil, organizate în tarã sau în strãinãtate ;
f. sã fie recompensat pentru merite deosebite.
(2) Membrii C.S.V.S.E. Suceava beneficiazã de reducerea cu 50 % a cotizatiei anuale astfel:
-membrii de onoare ai clubului;
-membrii organelor de conducere ale clubului si personalul tehnic al organizatiei.
Art. 9. (1) Membrii C.S.V.S.E. Suceava au urmãtoarele obligatii :
a. sã cunoascã si sã respecte prevederile actelor normative care reglementeazã vânãtoarea sau pescuitul sportiv, Statutul A.G.V.P.S. din România si ale prezentul statut ;
b. sã participe, în mod activ, la realizarea obiectivelor organizatiei ;
c. sã respecte hotãrârile organelor de conducere ;
d. sã îndeplineascã atributiile statutare în cadrul organelor în care au fost alesi;
e. sã plãteascã pânã la data de 31 martie 50 % din cotizatia anualã, iar diferenta de 50 % pânã la data de 30 iunie ;
f. sã presteze anual un numãr de minim cinci zile de muncã pentru amenajarea fondurilor de vânãtoare sau pentru actiuni de protectie a vânatului ; nerealizarea acestei obligatii duce la majorarea cotizatiei cu valoarea zilelor de muncã stabilitã de conducerea clubului, în functie de nivelul salariului mediu pe economie ; suma astfel calculatã este scadentã la data de 31 decembrie a anului curent ;
g. sã-si perfectioneze cunostintele teoretice si practice în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv ;
h. sã practice vânãtoarea si pescuitul sportiv fãrã a urmãri realizarea unui profit sau alte avantaje materiale;
i. sã aibã o comportare demnã în societate si în organizatie ; sã respecte si sã promoveze principiile eticii la vânãtoare sau pescuit sportiv
j. sã nu desfãsoare activitãti contrare intereselor clubului;
k. sã practice vânãtoarea si pescuitul sportiv cu echipament corespunzãtor si cu respectarea strictã a normelor de protectia muncii ;
l. sã semnaleze conducerii clubului cazurile de braconaj, deficientele, abaterile sau eventuale prejudicii de care a luat cunostintã, bolile sau comportamentul anormal observate la specii vânat si peste, cazurile de poluare a mediului înconjurãtor etc.
(2). Neplata cotizatiei prevãzute la lit. e precum si a contravalorii contributiei în muncã prevãzute la lit f. la termenele scadente conduce la majorarea acestora în functie de rata inflatiei stabilitã pe baza raportului leu / dolar.
Art. 10. Membrii C.S.V.S.E. Suceava care s-au remarcat printr-o activitate deosebitã în domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv pot beneficia de urmãtoarele recompense :
a. diplome ;
b. premii în bani sau obiecte
c. scutirea de la plata cotizatiei pe un an si autorizatii gratuite de vânãtoare sau pescuit sportiv.
Art. 11. Titlul de „membru de onoare al C.S.V.S.E. Suceava" se poate acorda, ca recompensã, unui membru al clubului care s-a remarcat printr-o activitate cu rezultate de exceptie în domeniul cinegetic sau al salmoniculturii.
Art. 12. (1) Membrilor C.S.V.S.E. Suceava care încalcã prevederile reglementãrilor din domeniul cinegetic sau al pescuitului sportiv, ale prezentului statut, normele de comportare, de eticã vânãtoreascã si de pescuit sportiv, ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, C.S.V.S.E. Suceava, li se pot aplica una din urmãtoarele sanctiuni :
a. avertisment
b. suspendarea dreptului de exercitare a vânãtorii sau pescuitului sportiv în apele de munte, de la pânã un an ;
c. excluderea din club.
(2) Sanctiunile se înscriu într-un registru special al C.S.V.S.E. Suceava si în permisul de vânãtoare sau de pescuit sportiv care, pe perioada suspendãrii sau pânã la solutionarea contestatiei, se pãstreazã la C.S.V.S.E. Suceava; neprezentarea permisului pentru înscrierea sanctiunii sau refuzul depunerii acestuia în caz de suspendare atrage excluderea din cadrul clubului; în cazul excluderii permisul se retine si se anuleazã de cãtre presedintele organizatiei; comunicarea acestui fapt cãtre A.G.V.P.S. si organele de politie care au emis permisul de port armã, în cazul vânãtorilor
Art. 13. (1) Sanctiunea prevãzutã la art. 12 lit. a. se hotãrãste de directorul clubului. Contestatia este valabil depusã în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, la presedinte, hotãrârea cãruia rãmâne definitivã.
(2) Sanctiunile prevãzute la art. 12 lit. b si c se hotãrãsc de presedintele C.S.V.S.E. Suceava. Contestatiile se iau în considerare dacã sunt depuse în termen de 30 de zile de la comunicare, la Consiliul de Conducere al C.S.V.S.E. Suceava, hotãrârea cãruia rãmâne definitivã.
(3) Sanctiunile prevãzute la articolul 12 se aplicã independent de rãspunderea civilã contraventionalã sau penalã si nu-l exonereazã pe cel sanctionat de plata cotizatiei si îndeplinirea celorlalte obligatii fatã de organizatie ; cei exclusi pot redobândi calitatea de membru dupã o perioadã de minim 3 ani de la data excluderii;
(4) Sanctiunea se aplicã, în termen de maxim 60 de zile de la constatarea sãvârsirii faptei, de organul în drept sã ia aceastã mãsurã, dar nu mai târziu de 3 luni de la sãvârsirea sa când fapta constituie contraventie si de 5 ani când ea constituie infractiune de braconaj.
(5) Înainte de aplicarea sanctiunii, cel în cauzã va fi ascultat în legãturã cu fapta sãvârsitã ; dacã în urma convocãrii scrise acesta refuzã sã se prezinte sau sã dea relatii privind fapta sa, sanctiunea se aplicã fãrã îndeplinirea acestei formalitãti.

CAP. IV. STRUCTURA ORGANIZATORICÃ  SI  A  ORGANELOR DE CONDUCERE

Art. 14. (1) C.S.V.S.E. Suceava are în structura sa grupe organizate în cadrul fondurilor constituite în vederea gestionãrii unui fond de vânãtoare sau de pescuit.
(2) Grupele nu au personalitate juridicã .
Art. 15. Organele de conducere ale C.S.V.S.E. Suceava sunt :
a. Adunarea generalã.
b. Consiliul de conducere.
Art. 16. (1) Adunarea generalã este organul suprem de conducere al C.S.V.S.E. Suceava, si este constituit din membrii clubului înscrisi în evidentã;
(2) Adunarea generalã se convoacã trimestrial, în sesiune ordinarã si ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinarã, de cãtre Consiliul de Conducere al organizatiei, presedintele sau directorul acesteia, ori la cererea a cel putin 1 / 3 din numãrul total al membrilor C.S.V.S.E. Suceava.
Art. 17. Adunarea generalã are urmãtoarele atributii :
a. aprobã sau modificã, dupã caz, statutul organizatiei.
b. dezbate si aprobã rapoartele de activitate ale consiliului si ale comisiei de cenzori ; se pronuntã asupra gestiunii organizatiei.
c. dezbate si stabileste strategia organizatiei ; aprobã bugetul de venituri si cheltuieli si nivelul cotizatiilor;
d. stabileste numãrul de membri ai consiliului organizatiei si al comisiei de cenzori ;
e. alege pentru o perioadã de 2 ani sau revocã, dupã caz, presedintele, vicepresedintii, membrii Consiliului de Conducere si cenzorii acesteia
f. decide asupra primirii membrilor C.S.V.S.E. Suceava;
g. ratificã sau anuleazã, dupã caz, hotãrârile Consiliului de Conducere al organizatiei;
h. hotãrãste cu privire la dizolvarea C.S.V.S.E. Suceava si destinatia patrimoniului, cu votul a cel putin 2 / 3 din numãrul membrilor prezenti ;
i. ia orice alte hotãrâri în interesul organizatiei si în temeiul prezentului statut.
Art. 18. (1) Consiliul de Conducere al C.S.V.S.E. Suceava este ales pentru o perioadã de 2 ani si conduce activitatea organizatiei în intervalul dintre adunãrile generale.
(2) Consiliul este compus din 7 - 15 membri ; din consiliu fac parte, de drept, presedintele, vicepresedintii, si directorul C.S.V.S.E. Suceava.
Art. 19. Consiliul de Conducere al C.S.V.S.E. Suceava se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar la convocarea presedintelui, directorului sau a cel putin trei membri ai sãi.
Art. 20. Consiliul de Conducere al C.S.V.S.E. Suceava are urmãtoarele atributii :
a. urmãreste îndeplinirea hotãrârilor adunãrii generale a organizatiei ;
b. analizeazã si avizeazã informãrile presedintelui sau directorului organizatiei, ia act de constatãrile cenzorilor si stabileste mãsurile ce se impun ;
c. analizeazã si avizeazã proiectul programului anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale organizatiei ; se pronuntã asupra activitãtii desfãsurate de conducerea executivã a organizatiei;
d. convoacã adunarea generalã a organizatiei ;
e. coordoneazã activitatea grupelor, hotãrãste cu privire la înfiintarea sau dizolvarea acestora, precum si repartizarea, pe grupe, a fondurilor de vânãtoare si de pescuit sportiv.
f. hotãrãste cu privire la schimbarea sediului organizatiei;
g. acordã recompense sau premii în obiecte si în bani ;
h. solutioneazã contestatiile formulate de membrii împotriva sanctiunilor statutare aplicate de presedinte;
i. hotãrãste cu privire la contestatiile membrilor C.S.V.S.E. Suceava privind suspendarea sau excluderea din organizatie.
j. stabileste nivelul cotizatiilor anuale; natura prestatiilor în muncã ale membrilor si nivelul valorii bãnesti a acestora precum si nivelul cotizatiilor suplimentare pentru vânatul mare ;
k. stabileste în limitele legii si regulamentelor legale conditiile si modalitãtile de eliberare a autorizatiilor de vânãtoare;
l propune Adunãrii Generale a C.S.V.S.E. Suceava persoanele cãrora li se poate acorda titlul de „membru de onoare";
m. aprobã regulamentele de organizare si functionare si de ordine interioarã ale organizatiei.
n. hotãrãste cu privire la eventuale schimburi de experientã cu alte organizatii din tarã si cu organizatii similare din strãinãtate;
o. aprobã organigrama, statul de functii si de personal ale organizatiei ;
p. aprobã programul activitãtilor competitionale si numeste corpul local de arbitri ;
r. aprobã casarea mijloacelor fixe si scoaterea din uz a obiectelor de inventar care apartin organizatiei ;
s. ia, în situatii deosebite, hotãrâri de competenta adunãrii generale si ratificã sau nu, dupã caz, hotãrârile luate, în astfel de situatii, de presedinte;
t. ia orice alte hotãrâri potrivit legii si prezentului statut.
Art. 20 bis. Presedintele C.S.V.S.E. Suceava are urmãtoarele atributii :
a. prezideazã sedintele adunãrilor generale si ale consiliului organizatiei;
b. reprezintã organizatia în relatiile cu membrii acesteia, precum si cu alte persoane si organizatii, din tarã si strãinãtate ;
c. aprobã programul si componenta delegatiilor care reprezintã organizatia ; d. dã delegare de competentã vicepresedintilor si directorului organizatiei; e. decide si ia orice alte mãsuri în conformitate cu prevederile legii, si prezentului statut.
f. urmãreste aducerea la îndeplinire a hotãrârilor Adunãrii Generale si ale Consiliului de Conducere;
g. organizeazã pregãtirea candidatilor pentru dobândirea calitãtilor de membru;
h. hotãrãste asupra sanctiunilor cu avertisment;
i. acordã premii si recompense;
j. decide si ia orice alte mãsuri în conformitate cu prevederile legii si prezentului statut.
Art. 21. Vicepresedintii C.S.V.S.E. Suceava au respectiv urmãtoarele atributii:
a. un vicepresedinte însãrcinat cu coordonarea activitãtilor cinegetice si salmonicole: vânãtoare, tir vânãtoresc, chinologie vânãtoreascã, pescuit sportiv si competitii;
b. cel de-al doilea vice presedinte este însãrcinat cu: promovarea imaginii clubului, activitãti sociale, juridice si economice.
Art. 22. Directorul C.S.V.S.E. Suceava are urmãtoarele atributii si competente:
a. asigurã aducerea la îndeplinire a hotãrârilor adunãrii generale, consiliului organizatiei, si presedintelui;
b. administreazã patrimoniul organizatiei si angajeazã, prin semnãtura sa si a contabilului sef operatiunile patrimoniale ;
c. încheie contracte de gestionare a fondurilor de vânãtoare si de pescuit sportiv si rãspunde de respectarea prevederilor contractuale ;
d. elaboreazã proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale organizatiei ; dupã aprobare rãspunde de realizarea acestora ; executia bugetului se va urmãri si prezenta pe total organizatie;
e. întocmeste si supune spre aprobare proiectul regulamentului de organizare si functionare si proiectul regulamentului de ordine interioarã;
f. întocmeste organigrama, statul de functii si de personal si stabileste nivelul de salarizare pentru personalul din subordine ;
g. încheie, modificã si desface contractul de muncã, acordã premii si sanctioneazã personalul organizatiei ;
h. organizeazã concursurile de pescuit sportiv, tir vânãtoresc si chinologie vânãtoreascã
i. organizeazã pregãtirea candidatilor pentru dobândirea calitãtii de membru si rãspunde de verificarea documentelor din dosarul de candidat si de eliberarea permiselor de vânãtoare si de pescuit sportiv, conform reglementãrilor în vigoare;
j. rãspunde de eliberarea autorizatiilor de vânãtoare, conform reglementãrilor în vigoare si de recuperarea completatã a acestora ;
k. rãspunde de tinerea evidentelor tehnico-operative conform reglementãrilor legale ;
l. publicã excluderile de membri din organizatie rãmase definitive, precum si retragerile de permise de vânãtoare ;
m. dã delegare de competentã personalului din subordine ;
n. ia, în absenta presedintelui, decizii de competenta acestuia, despre care îl informeazã ulterior ;
o. ia orice alte mãsuri necesare pentru asigurarea bunei desfãsurãri a activitãtii clubului , cu respectarea prevederilor legale, statutare si a hotãrârilor organelor de conducere ale organizatiei;
Art. 23. (1) Activitatea economico-financiarã a C.S.V.S.E. Suceava se verificã de o comisie formatã din 1-3 cenzori.
(2) Functia de membru în comisia de cenzori este incompatibilã cu orice altã functie în consiliul organizatiei sau cu o functie salariatã în cadrul C.S.V.S.E. Suceava.
(3) Atributiile si rãspunderile cenzorilor sunt cele prevãzute în actele normative în vigoare si regulamentul propriu de organizare si functionare.
(4) Concluziile verificãrilor efectuate sunt prezentate, ca informãri, presedintelui, directorului si Consiliului de Conducere si ca raport adunãrii generale a C.S.V.S.E. Suceava.
(5) Comisia alege dintre membrii sãi presedintele acesteia.
(6) Cenzorii pot fi remunerati cu o indemnizatie, de pânã la 20 % din salariul brut al directorului, conform hotãrârii adunãrii generale a C.S.V.S.E. Suceava.
Art. 24. Organul de conducere al grupei este adunarea generalã a membrilor sãi, care se convoacã de organizatorul acesteia, presedintele sau directorul C.S.V.S.E. Suceava, o datã la 2 ani, sau ori de câte ori este necesar.
Art. 25. Adunarea generalã a grupei are urmãtoarele atributii :
a. analizeazã si propune programul de activitate al grupei si, dupã aprobare, urmãreste realizarea acestuia ;
b. alege organizatorul, loctiitorul si gospodarul grupei pentru o perioadã de 2 ani;
c. urmãreste efectuarea stagiaturii de cãtre candidatii repartizati si elibereazã caracterizarea necesarã sustinerii examenului ;
d. propune recompense si sanctiuni pentru membrii sãi.
Art. 26. Conducerea grupei, între adunãrile generale ale acesteia, se asigurã prin
organizatorul, loctiitorul si gospodarul grupei ; acestia rãspund de gestionarea, în conformitate cu prevederile legale si contractuale, a fondurilor de vânãtoare si de pescuit sportiv, de promovarea si
educarea membrilor grupei, de participarea acestora la activitãtile organizatiei, de combaterea braconajului, si alte actiuni privind protectia vânatului si pestelui.

CAP. V. PATRIMONIUL C.S.V.S.E. Suceava

Art. 27. (1) C.S.V.S.E. Suceava are patrimoniu propriu, format din urmãtoarele categorii de bunuri :
a. bunuri imobile ;
b. bunuri mobile constând din:
- mijloace fixe, altele decât bunurile imobile ;
- obiecte de inventar ;
- mijloace circulante.
(2) Patrimoniul este element de bazã al personalitãtii juridice a C.S.V.S.E. Suceava, iar bunurile sale se constituie în proprietate indivizã.
Art. 28. Bunurile si mijloacele bãnesti ale C.S.V.S.E. Suceava se realizeazã din:
a. cotizatiile de înscriere ale membrilor asociati ;
b. cotizatii anuale si cotizatii suplimentare ale membrilor ;
c. venituri obtinute din activitãti economice ;
d. donatii, subventii, sponsorizãri, etc ;
e. orice alte surse în conditiile legii.
Art. 29. Cotizatiile de înscriere ca membru se stabilesc anual de cãtre Consiliul de Conducere;
Art. 30. (1) Cota de participare a C.S.V.S.E. Suceava la bugetul A.G.V.P.S. în situatia afilierii la aceasta se stabileste de comun acord cu conducerea A.G.V.P.S.
(2) Neachitarea în termen a sumelor datorate conduce la majorarea restantelor în functie de paritatea leu / dolar ;
Art. 31. Mijloacele fixe si obiectele de inventar proprietatea C.S.V.S.E. Suceava, pot fi transmise cãtre terti doar prin vânzare la licitatie sau casate, cu aprobarea prealabilã a Consiliului de Conducere.

CAP. VI. DISPOZITII FINALE

Art. 32. Adunarea generalã si Consiliul de Conducere sunt statutar întrunite în prezenta majoritãtii membrilor acestora ; hotãrârile se iau cu votul majoritãtii celor prezenti;
Art. 33. Procedura de exercitare a votului este deschisã cu exceptia situatiilor în care majoritatea membrilor solicitã ca votul sã fie secret.
Art. 34. (1) Membrii Consiliului de Conducere care lipsesc nemotivat de la mai mult de douã sedinte consecutiv, dar nu mai multe de 3 în decursul unui an calendaristic, se considerã demisionati si vor fi înlocuiti, prin cooptare din rândul membrilor clubului la ultimele alegeri, pe principiul reprezentativitãtii ; în acelasi mod se ocupã locurile devenite vacante în aceste organisme din orice alte motive.
(2) În cazurile în care functia de presedinte al organizatiei devine vacantã din motive obiective, atributiile presedintelui vor fi preluate de unul dintre vicepresedinti desemnat operativ de Consiliul de Conducere al C.S.V.S.E. Suceava.
(3) Cheltuielile de transport, cazare si diurnã, ale membrilor organelor de conducere ale clubului efectuate în vederea îndeplinirii atributiilor statutare se deconteazã potrivit prevederilor legale.
Art. 35. (1) C.S.V.S.E. Suceava îsi pierde personalitatea juridicã în urmãtoarele cazuri :
a. prin hotãrârea adunãrii generale ;
b. când scopul organizatiei nu mai poate fi realizat;
c. din cauzã de insolvabilitate;
d. când activitatea C.S.V.S.E. Suceava au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
e. când scopul pentru care a fost înfiintat se urmãreste prin mijloace ilicite, contrare ordinii publice;
f. când hotãrârile adunãrilor generale sunt luate cu încãlcarea propriului statut, sau legii.
(2) În cazurile prevãzute la alin. 1 (b,c,) personalitatea juridicã se pierde de plin drept, iar în situatiile prevãzute la alin. 1 (d, e, f) personalitatea juridicã se pierde prin judecatã, în conditiile legii.
Art. 36. Oricare ar fi cauza dizolvãrii clubului, patrimoniul acesteia se atribuie altei organizatii similare în care se vor înscrie de drept membri care si-au pãstrat aceastã calitate.Statutul clubului
Carte de oaspeti
Galerie foto
Copyright 2006 Clubul "Sf. Eustatiu". Toate drepturile rezervate.
Site dezvoltat de ing. Ciprian Palaghianu.